Talouden, toiminnan laadun ja ympäristön näkökulmasta vastuullinen toiminta on kestävää liiketoimintaa. Tieliikenteen kuljetusyrityksissä korostuu painotetusti myös liikenneturvallisuus.

Läänin Kuljetus Oy

Tavoitteena vastuullisuus

Talouden, toiminnan laadun ja ympäristön näkökulmasta vastuullinen toiminta on kestävää liiketoimintaa. Tieliikenteen kuljetusyrityksissä korostuu painotetusti myös liikenneturvallisuus.

Vastuullisuuden ja ympäristövaikutusten ymmärrys sekä vastuullisuusodotukset eri sidosryhmiä kohtaan ovat kasvussa.

Asiakkaidemme ja autoilijoidemme tärkeänä kumppanina, me Läänin Kuljetuksessa olemme ottaneet toiminnassamme nämä asiat keskiöön.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on myöntänyt Läänin Kuljteukselle Oy:lle ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit osoituksena laatukriteerien täyttämisestä laadunhallintaan, laadunvarmistukseen ja ympäristön huomioon ottamiseen liittyvissä asioissa.

Läänin Kuljetus Oy:llä on käytössään Rala ry:n myöntämä, vuosittain auditoitava yritystason Rala-sertifikaatti sekä Rala-pätevyys. Läänin Kuljetus Oy:llä on myös Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä kiviainestuotteiden 2019 auditoitu CE-merkintäoikeus.

Haluamme olla esimerkillinen toimija niin asiakkaidemme kuin autoilijoidemme keskuudessa.

Kehitämme ja ideoimme uusia tapoja toimia vastuullisemmin. Olemme luoneet toimintaamme varten sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuotannollisia ja taloudellisia mittareita – näitä seuraamme aktiivisesti päivittäin.

Tavoitteenamme on pysyä tarpeellisena, kannattavana ja kestävää liiketoimintaa eteenpäin vievänä konsernina. Vastaamme haasteeseen henkilöstön kouluttamisella ja kehittämisellä: näin mahdollistamme laajemman ja tehokkaamman palvelutarjoaman asiakkaille.

Ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja vastuullisuusodotukset eri sidosryhmiä kohtaan kasvavat. Ne ohjaavat yritysten ja kuluttajien arkisia valintoja, ratkaisuja sekä päätöksiä tulevaisuudessa. Ideoimme jatkuvasti uusia toimintatapoja, kuinka voisimme toimia yhä vastuullisemmin ja ympäristöystävällisemmin.

Vastuullisuuskeskusteluissa nousee esiin poikkeuksetta ympäristönäkökulma. Siksi pyrkimys päästöjen vähentämiseen on merkittävä askel kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. Kuljetuskumppanin keinot päästöjen vähentämisessä ovat tällä hetkellä nykyaikaiseen kalustokantaan panostaminen, kuljetusten optimointi sekä ympäristöystävällisemmän polttoaineen käyttö.

Oleellisena osana vastuullisessa liiketoiminnassa on kannattava liiketoiminta eri sidosryhmien odotukset huomioiden. Toimimalla vakaalla taloudellisella pohjalla, pystymme investoimaan niin työntekijöihin kuin myös tukemaan paikallista ja suomalaista yrittäjyyttä.

 


 

LÄÄNIN KULJETUS OY, TOIMITTAJIEN EETTINEN OHJEISTUS

Vahva ja laadukas kuljetus- urakoiniti- ja kiviainesosaaminen on nostanut Läänin Kuljetus konsernin
Suomen johtavien yhdyskuntarakentajien joukkoon. Yrittäjyyteen perustuva organisaatiomme tunnetaan luotettavana kumppanina, jonka toiminnassa näkyvät vahva palveluhalu ja asiakkaan kannalta oikeiden asioiden tekeminen.

Läänin Kuljetus vaatii eettisten periaatteiden noudattamista koko toimitusketjussa. Läänin Kuljetus on kaikessa toiminnassaan sitoutunut noudattamaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, kestävää kehitystä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. 

Läänin Kuljetus edellyttää toimittajiensa harjoittavan liiketoimintaa vastaavien eettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä edistävän parhaansa mukaan näitä vaatimuksia alihankkijoidensa keskuudessa. Läänin Kuljetus voi auditoida alihankkijoita/toimittajia ja heidän toimintaansa ilman ennakkoilmoitusta oman auditointiprosessinsa ja/tai ulkoisten tarkastajien kautta.

Alihankkijasuhteet
Läänin Kuljetus pitää toimittajiaan yhteistyökumppaneina, joita arvostetaan ja joiden kanssa toimintaa kehitetään molempien osapuolten etujen saavuttamiseksi. Läänin Kuljetus hakee luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä läpinäkyvästi. Haluamme varmistua, että toimitusketju seuraa paikallisia säädöksiä läpi koko ketjun.

Lait ja määräykset
Läänin Kuljetuksen alihankkijoiden/toimittajien on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä kaikkialla, missä harjoittavat liiketoimintaa. Lisäksi on noudatettava kaikkia paikallisia määräyksiä ja sääntöjä ympäristöön, jätehuoltoon sekä työ- ja tuoteturvallisuuteen liittyen.

Korruptio ja lahjonta
Läänin Kuljetuksella on nollatoleranssi korruptioon, kuten lahjontaan, petoksiin, kavalluksiinja kiristykseen. Kaikenlaiset sopimattomat tarjoukset tai maksut työntekijöiltä tai organisaatioilta, tai työntekijälle tai organisaatiolle, on kielletty. Alihankkijoiden/toimittajien on noudatettava paikallisia lakeja ja korruption vastaisia yleissopimuksia.

Työehdot ja työturvallisuus
Alihankkijoiden/toimittajien on tarjottava työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työpaikka noudattaen kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Asianmukaisten terveyttä ja turvallisuutta koskevien tietojen sekä koulutuksen, mukaan lukien asianmukaiset turvalaitteet, on oltava työntekijöille maksutonta. Työajan ja palkanmaksun ehtojen on oltava kansallisen lainsäädännön tai alan sääntöjen mukaiset.

Lapsityövoima
Alihankkijoiden/toimittajat eivät saa missään tilanteessa käyttää lapsityövoimaa tai tukea sen käyttöä.

Yhdistymisvapaus
Alihankkijoiden/toimittajien on tunnustettava työntekijöiden laillinen yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin. Kaikilla työntekijöillä tulee olla oikeus ilmoittaa työnantajalleen huolensa lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta tai yrityksen toimintaperiaatteista.

Pakkotyö
Alihankkijoiden/toimittajien eivät saa missään tilanteessa käyttää pakkotyötä. Kaikkien työntekijöiden tulee olla vapaita lähtemään työstä kansallisen lainsäädännön tai sopimusten edellyttämällä tavalla. Työntekijöillä ei saa olla velvoitetta tallettaa rahaa tai henkilöpapereita työnantajalleen.

Syrjintä
Alihankkijoiden/toimittajien eivät saa syrjiä työhönotossa, ja työntekijöitä tulee kohdella kunnioittavasti ja arvokkaasti. Kaikkia toimittajan työntekijöitä, riippumatta rodusta, kastista, kansallisuudesta, uskonnosta, vammaisuudesta, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, ammatillisesta järjestäytymisestä, poliittisesta sitoutumisesta tai muusta vastaavasta syystä on kohdeltava kykyjensä ja pätevyytensä mukaisesti kaikissa työhön liittyvissä päätöksissä

Häirintä
Jokaisen henkilön ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia on kunnioitettava. Väkivallan uhka, rangaistus, fyysinen tai sanallinen väärinkäyttö tai muu laiton häirintä on ehdottomasti kielletty.

Ympäristöasiat
Toimittajien on noudatettava kaikkia ohjeita, maan lakeja sekä sääntöjä koskien ympäristölupia ja vaarallisten aineiden rekisteröintiä, kemikaaleja sekä aineiden käsittelyä, liikuttelua, varastointia, kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja hävittämistä. Toimittajien on käsiteltävä jätevedet, kiinteät jätteet ja päästöt ilmaan vähintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Toimittajia kannustetaan minimoimaan ympäristökuormituksensa ja organisoimaan omat johtamisjärjestelmänsä ympäristöasioiden systemaattiseen seurantaan.

Aineeton pääoma
Läänin Kuljetuksen toimittajien tulee varmistaa, että Läänin Kuljetuksen tai Läänin Kuljetuksen asiakkaiden aineetonta pääomaa ei luovuteta ulkopuolisten haltuun. Läänin Kuljetuksen yhteistyökumppaneiden on suojeltava toimintaan liittyvää luottamuksellista tietoa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa väärinkäytöltä.

Toimitusketju
Toimittajien tulee varmistaa, että heidän alihankintaketjunsa noudattaa Läänin Kuljetuksen toimitusketjun ohjeistusta

Lisätietoja vastuullisuudesta ja eettisestä ohjeistuksesta:

Anssi Teva
toimitusjohtaja